Algemene voorwaarden trainingscentrum

ALGEMENE VOORWAARDEN Trainingscentrum De Linie

● Voor nieuwe leden is een fitheidstest, uitgevoerd door één van onze medewerkers, verplicht. Indien gewenst is het mogelijk een persoonlijk trainingsprogramma op te laten stellen.
● Indien er na het ondergaan van de fitheidstest besloten wordt gebruik te maken van de faciliteiten van het Trainingscentrum worden er inschrijfkosten in rekening gebracht.
● Indien er na het ondergaan van de fitheidstest besloten wordt geen gebruik te maken van de faciliteiten van het Trainingscentrum, bedragen de kosten van deze test twee maal de kosten van het inschrijfgeld.
● Nieuwe leden ontvangen een lidmaatschapspasje. Voor aanvang van de fitnesstraining dient het pasje afgegeven te worden bij de balie. Bij het volgen van een lesvorm dient deze aan de betreffende instructeur/instructrice afgegeven te worden.
De borg voor dit pasje bedraagt € 5,-. Bij uitschrijving dient u het pasje weer in te leveren en krijgt u dit bedrag terug. Bij verlies van dit lidmaatschapspasje is het noodzakelijk een nieuwe aan te schaffen. Voor het nieuwe pasje wordt een bedrag van € 5,- gerekend.
● In het gehele centrum is het dragen van schone, niet afgevende sportschoenen verplicht. De buitenschoenen kunnen in de daarvoor bestemde rekken geplaatst worden.
● Het gebruik van een handdoek tijdens de lessen en op de trainingsapparatuur is verplicht. Het is mogelijk een handdoek te huren van het Trainingscentrum.
● Voor de lesvormen is het mogelijk in te schrijven op vaste tijden en dagen. Bij verhindering is afberichten verplicht; niet afberichten kan leiden tot het niet langer ingeschreven staan op de vaste lesdagen.
● Correct afberichte lessen kunnen binnen een maand worden ingehaald. Inhaallessen kunnen niet gebruikt worden om een lopend abonnement te verlengen.
Lessen of trainingen die als gevolg van vakanties worden gemist, kunnen echter niet worden ingehaald.
● Een strippenkaart heeft een onbeperkte geldigheidsduur. Deze kan alleen aangeschaft worden indien er geen achterstand in contributie is.
● Het inschrijfgeld en de abonnementskosten dienen vòòr de eerste training te worden voldaan en het abonnement loopt aaneengesloten door tot wederopzegging. De contributie dient tijdig betaald te worden, voorafgaand aan elke betalingsperiode.
Wanneer een abonnement wordt afgesloten via een externe partij, dient dit abonnement te starten bij de eerste keer trainen. Als het abonnement later start, moet voor de eerste periode de contributie worden voldaan, overeenkomstig de verlopen periode.
● Bij niet tijdige betaling zijn wij genoodzaakt een aanmaningstraject op te starten. Hiervoor zullen administratiekosten in rekening gebracht worden.
Indien niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan, zullen wij het incasseren van de betaling uit handen geven aan Van Hoek & Partners Group BV te ’s Hertogenbosch. Incassokosten komen voor uw rekening.
● Het lidmaatschap eindigt alleen indien er minimaal 1 maand voordat de lopende betalingsperiode eindigt schriftelijk wordt opgezegd.
Voor de maand betaalde opzegtermijn reikt Trainingscentrum De Linie een tegoedbon uit. De tegoedbon is onbeperkt geldig en is indien gewenst overdraagbaar. Inschrijfgeld hoeft bij besteding van de tegoedbon niet opnieuw te worden voldaan indien de tegoedbon binnen het lopende kalenderjaar wordt gebruikt.
Indien er na het volgen van een proefmaand besloten wordt het lidmaatschap niet te verlengen, dient dit schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Indien er slechts 1 maand getraind is, geldt er geen opzegtermijn.
● Het is mogelijk de betaling van de abonnementskosten per automatische incasso te laten plaatsvinden. Via een incassojaarabonnement, waarbij maandelijks een vast bedrag wordt afgeschreven, is het mogelijk gebruik te maken van een aantrekkelijke korting.
● Automatische incasso wordt stilzwijgend verlengd. Na 1 jaar kan het abonnement maandelijks worden opgezegd, met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. Bij tussentijdse ontbinding na de verlenging zal een afrekening plaatsvinden over de verstreken abonnementsperiode op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende abonnementsbijdrage. Het incassotarief is lager dan het maandtarief, omdat de afnameperiode langer is. Bij tussentijdse opzegging is dit niet het geval en zal het verschil tussen deze tarieven voor de verstreken periode worden gecorrigeerd.
● Tussentijdse ontbinding van het incassojaarabonnement is niet mogelijk.
● Bij het ontstaan van een blessure of bij ziekte is het mogelijk het lidmaatschap voor een bepaalde periode op te schorten. Hierover dient contact op te worden genomen met de directie. Pas vanaf het moment van ziekmelding wordt de contributie stopgezet, dus in geen geval met terugwerkende kracht.
● In het Trainingscentrum is het mogelijk om gebruik te maken van een kluisje. Indien de kluissleutel door de cursist is verloren, is De Linie genoodzaakt €10,- in rekening te brengen.
● De directie behoudt zich het recht voor de openingstijden, de tarieven en het lesrooster van het Trainingscentrum te wijzigen.
● De directie is niet aansprakelijk voor diefstal en vermissing van eigendommen van leden.
● De cursist verklaart hierbij dat hij/zij de onderhavige sportactiviteiten in het Trainingscentrum uitsluitend en alleen zal uitoefenen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. Tevens zal de cursist Trainingscentrum De Linie vrijwaren van aanspraken van derden.
● Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld aan de hand van de Algemene Leveringsvoorwaarden NL-Actief, brancheorganisatie voor erkende sport- en bewegingscentra.
● Uit veiligheidsoverwegingen en voor het opstellen van een goed en passend (fitness) advies wordt gevraagd om persoonsgegevens. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de cursist akkoord te gaan met het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens door Trainingscentrum De Linie. De persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en niet zonder toestemming aan derden verstrekt. De verzamelde gegevens worden ook niet langer bewaard dan noodzakelijk is en worden op uw verzoek onverwijld uit onze bestanden verwijderd.

Deze algemene voorwaarden behoren bij het inschrijfformulier van Trainingscentrum De Linie. De cursist verklaart met ondertekening van het inschrijfformulier de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en akkoord te gaan.