Privacyreglement De Linie

PRIVACYREGLEMENT

Fysiotherapie en Trainingscentrum De Linie

Introductie van dit reglement

Fysiotherapie en Trainingscentrum De Linie houdt, om u zo goed mogelijk ten dienste te kunnen zijn en vanwege wettelijke verplichtingen een registratie bij van uw directe persoonlijke en medische gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens, de bewaartermijn en uw inzagerecht in deze gegevens.

De beheerder zal niet meer gegevens opslaan of bewaren, dan die welke noodzakelijk zijn of andere doeleinden dienen dan die welke nodig zijn voor een doelmatige dienstverlening.

Algemene Bepalingen & Begripsbepalingen

Beheerder

Degene die onder de verantwoordelijkheid van de directie/praktijkhouder belast is met de dagelijkse zorg voor de verwerking van de persoonsgegevens of een gedeelte daarvan en verantwoordelijk is voor de juistheid van de ingevoerde gegevens, alsmede voor het bewaren, verwijderen en verstrekken van gegevens.

Gebruiker

Degene die geautoriseerd is om gegevens in de persoonsregistraties in te voeren en/of te muteren dan wel om van enigerlei uitvoer van de persoonsregistraties kennis te nemen.

Persoonsgegevens

Elk gegeven betreffende de patiënt.

Persoonsregistratie

Een verzameling van gegevens die op personen betrekking hebben en die al dan niet automatisch wordt gevoerd. Deze gegevensverzameling is systematisch gevoerd en aangelegd om een zo efficiënt als mogelijke dienstverlening te waarborgen.

Derden

Personen of instanties die niet aan Fysiotherapie en Trainingscentrum De Linie verbonden zijn.

Geregistreerde

Degene over wie persoonsgegevens in de persoonsregistratie is opgenomen.

Personeel/medewerker

Personen in dienst van of werkzaam ten behoeve van Fysiotherapie en Trainingscentrum De Linie

Dossier/bestand

De gestructureerde verzameling schriftelijke en of digitale persoonsgegevens.

Fysiotherapie centrum

Het op één of meer dagen per week op georganiseerde wijze bieden van fysiotherapeutische zorg zowel binnen als buiten het praktijkpand.

Trainingscentrum

Het op één of meerdere dagen per week op georganiseerde wijze bieden van trainingen zo wel individueel als in groepsverband.

Fysiotherapie en Trainingscentrum De Linie

Fysiotherapie praktijk en Trainingscentrum , gevestigd Sportlaan 32 te Den Helder.

 Doel van de persoonsregistratie Fysiotherapie

1)      Persoonsgegevens worden uitsluitend opgenomen om een zo efficiënt mogelijke opzet en of continuering van de zorg en de financiële afhandeling daarvan mogelijk te maken.

2)      De beheerder van de persoonsregistratie zal geen persoonsgegevens in de registratie opnemen voor andere doeleinden dan bedoeld in de bovengenoemde omschrijving.

3)      De beheerder zal niet meer gegevens in de registratie opnemen dan voor het doel van de persoonsregistratie nodig is.

4)      Alleen gegevens die te maken hebben met de fysiotherapie worden in het dossier opgeslagen.

 

Doel van de persoonsregistratie Trainingscentrum

1)      Persoonsgegevens worden uitsluitend opgenomen om een zo efficiënt mogelijke en veilige en verantwoorde opzet en of continuering van de training en financiële afhandeling daarvan mogelijk te maken.

2)      De beheerder van de persoonsregistratie zal geen persoonsgegevens in de registratie opnemen voor andere doeleinden dan bedoeld in de bovengenoemde omschrijving.

3)      De beheerder zal niet meer gegevens in de registratie opnemen dan voor het doel van de persoonsregistratie nodig is.

4)      Alleen gegevens die te maken hebben met de training worden in het dossier opgeslagen.

 

Verwerking van de persoonsregistratie

Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan.

 

1)      De geregistreerde toestemming heeft verleend voor de verwerking van de gegevens

2)      De gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de geregistreerde partij is of voor die handelingen die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst.

3)      De gegevens noodzakelijk zijn om wettelijke verplichtingen na te komen

4)      De gegevens noodzakelijk zijn ter bestrijding van ernstig gevaar van de geregistreerde

5)      De gegevens noodzakelijk zijn om de belangen van de geregistreerde zo goed mogelijk te beschermen

Verwijdering of anonimiseren van de gegevens

De financiële administratie en de hierbij horende gegevens  worden zeven jaar na het beëindigen van de zorg vernietigd ofwel geanonimiseerd indien alle financiële verplichtingen zijn nagekomen. De medische gegevens worden 15 jaar na het beëindigen van de zorg vernietigd of geanonimiseerd.

Toegang tot de persoonsgegevens door medewerkers van Fysiotherapie en Trainingscentrum De Linie en geheimhouding

1)      Behalve de directie/praktijkhouder, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de eventuele medebehandelaars/waarnemers/stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. Deze geheimhoudingsverplichting blijft ook bestaan na de beëindiging van een dienstverband.

2)      Deze geheimhoudingsverplichting vervalt indien een wettelijk voorschrift tot informatieverstrekking aan een personeelslid gegeven wordt.

3)      De fysiotherapie en trainingscentrum De Linie draagt zorg voor een zodanig adequate beveiliging van de gegevens die over u (zowel digitaal als schriftelijk) vastgelegd zijn, dat personen die niet inzage gerechtigd zijn zich toegang tot deze gegevens kunnen verschaffen.

4)      Gegevens van patiënten/ klanten worden niet aan derden verstrekt.

 

Inzage/correctie/aanvulling/verwijdering van de opgenomen gegevens

1)      U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien

2)      Gegevens welke in de financiële administratie zijn vastgelegd en welke van belang zijn voor de geregistreerde kunnen altijd opgevraagd worden.

3)      Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, ofwel dat er gegevens vastgelegd worden die in strijd zijn met het reglement AVG of dat gegevens niet ter zake doen, dan kan u de beheerder schriftelijk en gemotiveerd verzoeken deze te wijzigen of te vernietigen. De beheerder deelt hier ook schriftelijk de beslissing aan de geregistreerde mee.

4)      Indien u van mening bent dat fysiotherapie en trainingscentrum De Linie niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

 

BEJEGENING 

Voor de omgang met en het behandelen van de patiënt en klant zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke het fysiotherapie en trainingscentrum  De Linie werkt. De officiële richtlijnen zijn op de website www.fysioentrainingdelinie.nl van de Fysiotherapie en Trainingscentrum De Linie beschikbaar.

·         De werkwijze voor de behandeling van de patiënt/ klant wordt voorafgaand aan de intake uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt/klant dit onmiddellijk aan te geven.

·         Indien er door bijv. geloofsovertuiging bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de patiënt/klant dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut/instructeur kan oordelen of de patiënt/klant behandeld kan worden.

·         Als een patiënt/klant er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut/instructeur van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor de intake aangegeven te worden.

·         De intake en het onderzoek geschieden in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut/instructeur en cliënt aanwezig zijn.

De fysiotherapeutische behandeling kan deels in de behandelkamer en deels in één of meerdere zalen van het Fysiotherapie en Trainingscentrum plaats kunnen vinden. Bij de individuele behandeling in de zaal en bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.

·         Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de intake/behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden.

·         De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de patiënt/klant respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.

·         Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met patiënt/klant en fysiotherapeut/instructeur een andere fysiotherapeut/instructeur ingezet of de behandeling/training beëindigd worden.

·         Besproken onderwerpen met de patiënt/klant blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

·         Indien u van mening bent dat Fysiotherapie en Trainingscentrum De Linie niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen het Fysiotherapie en Trainingscentrum, kenbaar maken. 

 

Den Helder, 18 mei 2018